Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 23 Ιανουαρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί TAKTIKH συνεδρίαση το ΔΣ Κομοτηνής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

-  Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

1.      Εκλογή τακτικού μέλους της Ο.Ε. στη θέση του παραιτηθέντος από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νεκτάριου Δαπέργολα

2.      Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δ/νσεων Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.
3.      Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανατποδοτικών υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής.
4.      Έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο: «Δαπάνες καθαρισμού οδών, πλατειών, ακτών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων με τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού».
5.      Εγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την εργασία με τίτλο: «Καθαρισμός και έλεγχος χωματερών για αντιπυρική προστασία».
6.      Λύση της σύμβασης εργασίας - Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κομοτηνής - με συμβιβαστική επίλυση για το ανεκτέλεστο τμήμα της (10/2017 ΑΟΕ).
7.      ΄Εκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από ρυμοτομούμενο ακίνητο μεταξύ των Ο.Τ. 217 και 220 επί της οδού  αδιεξ. Α΄στην Κομοτηνή και καθορισμός ή μη αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση.
8.      Παραχώρηση χρήσεως σχολικών χώρων στην Ι.Μ.Μαρωνείας και Κομοτηνής, για Σχολή  Βυζαντινής Μουσικής.
9.      Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημότη που επλήγη από αιφνίδιο γεγονός.
10.  Έγκριση ή μη Επιχορήγησης Συλλόγου Ποντίων Ν. Ροδόπης  «Η Τραπεζούντα».
11.  Έγκριση ή μη Επιχορήγησης Μορφωτικού Συλλόγου των εν Θράκη διαβιούντων Σαρακατσαναίων.
12.  Αποζημίωση ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου τεμένους στην οδό Ανδριανουπόλεως αρ. 21β στα Ο.Τ. 372-371-370 και 369 στην Κομοτηνή (47/2016 ΑΕΠΖ).
13.  Αποζημίωση ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου τεμένους στην οδό Φιλιππουπόλεως Αδ. Γ΄ αρ. 33 στα Ο.Τ. 435 και 433 στην Κομοτηνή (48/2016 ΑΕΠΖ).
14.  Τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας φαρμακείου επί πεζοδρομίου στην οδό Μ. Μπότσαρη 26.
15.  Τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας φαρμακείου επί πεζοδρομίου στην οδό Δημοκρίτου 20.
16.  Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων-Ορισμός εκπροσώπου.
17.  Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 για 1η φορά (6/2017 ΑΟΕ).
18.  Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.
19.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
20.  Παράταση ή μη της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Φιλ. Εταιρείας και Φιλίππου (έναντι Δημοτικής Αγοράς) από το Δήμο Κομοτηνής, για τη στέγαση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου.
21.  Παράταση σύμβασης μίσθωσης οικοπεδικού τμήματος επί της οδού Βενιζέλου εμβαδού 22,82 τ.μ. - Ν.4242/2014.
22.  Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός δημότη με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του Δήμου (άρθρο 32 Ν.1080/80)
23.  Παράταση ή μη της σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (105/2012, 104/2014, 415/2015 Α.Δ.Σ.)
24.  Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής».
25.  ΄Εγκριση και διάθεση πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων προβλεπόμενων δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
26.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
27.  Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν σε παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.
28.  Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν σε παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.
29.  Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηνής για υπηρεσιακούς λόγους.
30.  Έγκριση ή μη σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του Δήμου Αρριανών για την συνεπίβλεψη των έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2017 του Δήμου Αρριανών με τη διάθεση υπαλλήλων του Δήμου Αρριανών στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.
31.  Έγκριση χρήσης στεγασμένων στάσεων αστικών συγκοινωνιών από το Δ.Π.Θ.
32.  Αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης και έγκριση ή μη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού και στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική βιώσιμη κινητικότητα» του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016».
33.  Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής».
34.  Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ 2014».
35.  ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντηρήσεις - Διαμορφώσεις Εσωτερικής Οδοποιϊας Πόλης Κομοτηνής 2015».
36.  Κατανομή χρημάτων από τους ΚΑΠ (Α΄ Κατανομή 2017) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών  των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων κίνησης των Σχολικών Τροχονόμων του Δήμου μας, για το Α΄εξάμηνο 2017 (Ιανουάριος-Ιούνιος).

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: