Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με ΑναπηρίαΟ Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ δυνάμει της υπ. αρ. 01.01/2017 απόφασης του Δ.Σ.  προκηρύσσει διαδικασία κάλυψης  μίας (1) θέσης εργασίας για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης  Ατόμων με Αναπηρία με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

Κωδικός Θέσης :
001
Ειδικότητα :
Οδηγός
Διάρκεια σύμβασης :
τρείς (3) μήνες , με δυνατότητα ανανέωσης από την πλευρά του εργοδότη μέχρι την εξάντληση των διαθεσίμων πόρων τα οποία προκύπτουν από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την λειτουργία του Κ.Ε.Α.Δ.Α..
Προαπαιτούμενα κριτήρια επιλογής υποψηφίων :
·         Επαγγελματική άδεια οδήγησης
Συνυπολογιζόμενα κριτήρια επιλογής υποψηφίων :
·         Ξένη γλώσσα.
·         Ενασχόληση με θέματα αναπηρίας.
Τύπος απασχόλησης :
Ημιαπασχόληση
Οι υποψήφιοι οφείλουν αν αποστείλουν με ταχυδρομείο ή να καταθέσουν στα γραφεία του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ σφραγισμένο φάκελο με τα εξής χαρακτηριστικά :
·         Φάκελος σφραγισμένος.
·         Στο εξώφυλλο να αναγράφονται :
1.       Προς :  Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ
Διεύθυνση : Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, Τ.Κ. : 69133 -  Κομοτηνή
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2531036909
2.       Με την σημείωση : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 001»
3.       Στοιχεία αποστολέα : Όνομα – Επώνυμο - Διεύθυνση – Τηλέφωνο επικοινωνίας.
·         Στον φάκελο πρέπει να περιλαμβάνεται (κατά ελάχιστο) :
1.       Αίτηση (αναρτημένη στο http://perpato.gr/aithsh)
2.       Βιογραφικό Σημείωμα
3.       Αντίγραφο Α.Δ.Τ.
4.       Αντίγραφο άδειας οδήγησης
5.       Κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο επιθυμεί να προσκομίσει ο κάθε υποψήφιος.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων :
17 / 01 /2017
(με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ανάλογο αποδεικτικό courier)
Διαδικασία επιλογής.
Έπειτα από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ο Σύλλογος ΠΕΡΠΑΤΩ θα προβεί στην κατάρτιση σχετικών λιστών. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο, χρόνο και τρόπο διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη των υποψηφίων από την τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ. Έπειτα από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί πίνακας αποτελεσμάτων. Οι επικρατέστεροι εκ των συμμετεχόντων θα ειδοποιηθούν προκειμένου να υπογράψουν την σχετική σύμβαση εργασίας. Σε περίπτωση όπου ο πρώτος έκαστης λίστας δεν επιθυμεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση θα ειδοποιηθεί ο επόμενος κοκ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία μπορείτε να πληροφορηθείτε από την Γραμματεία του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ στα τηλέφωνα 2531036909.

Δεν υπάρχουν σχόλια: