Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ Ν ΣΑΝΤΑΣ- ΚΕΧΡΟΥ               Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις *.
           Ο       Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης
                Έχοντας υπόψη:
1.        Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 16,34, 52 §2, 104 και 109 του Ν. 2696/99 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*, όπως τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα.
2.        Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 *Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα*, όπως ισχύει.

3.        Το άρθρο 420 του Π.Κ.
4.        Την υπ. αριθ. 2501/1/65-β΄ από 18-05-2016 Απόφασή μας.
5.        Την υπ’ αριθ. 42924/16/2446745 από 09-12-2016 αναφορά Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής.
6.        Το υπ. αριθ. 3257 από 02-12-2016 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων / Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.
7.        Την υπ. αριθ. 240/ΚΜ/κα/28-11-2016 αίτηση της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ Α.Ε.».
8.        Την υπ.αριθ.ΔΜΕΟ/6805/ε/919π.ε./29-01-2008 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Χαρακτηρισμός νέων οδικών χαράξεων εντός των ορίων του Νομού Ροδόπης ως τμημάτων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου».
9.        Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήμα της επαρχιακής οδού Νέας Σάντας – Κέχρος που αστυνομεύεται από το Α.Τ. Σαπών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
1.     Τη συνέχιση της εκτέλεσης των εργασιών τομής του οδοστρώματος επί της οδού Νέας Σάντας – Κέχρος αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, προκειμένου να συνεχιστούν εργασίες εκσκαφής για διέλευση υπόγειων καλωδίων εως τις 31-05-2017, για να συνδεθεί ο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Κ.Υ.Τ. Νέας Σάντα και να εφαρμοστούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
α) Να διακόπτεται προσωρινά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα λωρίδας από τις λωρίδες κυκλοφορίας του εκάστοτε ρεύματος πορείας, ανάλογα με την περίπτωση, του ανωτέρω οδικού δικτύου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εγκυκλίου αρ. 47 , αρ.πρωτ.78652/22-12-2008.  
β) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.
γ) Σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.
2. α) Το μέγιστο μήκος των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Σαπών και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Υπηρεσία μας οι ακριβείς ημερομηνίες αυτών.
β) Να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Α. Τ. Σαπών, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π ).
Άρθρο 2ο
α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευσή της 11 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ. 4 του Ν.3861/2010 και θα διαρκέσουν μέχρι την 31 Μαΐου 2017. Εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «SILCIO ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ Α.Ε.». 
β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Αστυνομικό  Τμήμα Σαπών, που έχει κατά τόπο και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα.
γ) Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων Ν. 2696/199 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007 « Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: