Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Χορήγηση Αδειών υπαιθρίου στασίμου εμπορίου στην Κομοτηνή  Σας γνωστοποιούμε ότι, θα διατεθούν σε φυσικά πρόσωπα είκοσι ένα(21) άδειες υπαιθρίου στασίμου εμπορίου σε αντίστοιχες θέσεις, για πώληση προϊόντων όπως καλαμπόκι, κάστανα, μαλλί της γριάς, ξηροί καρποί, μέλι, είδη χειροτεχνίας και λαϊκής τέχνης, οπωρολαχανικά, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 22 του ν.4264/2015, την αρίθμ. 377/2014 Α.Δ.Σ. και την αρίθμ. 525/15-07-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν :

1. Την αίτηση υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης(χορηγείται από την υπηρεσία), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
 2. Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας.
 3. Τα κάτωθι δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου, όταν εντάσσεται σε κατηγορία  με κοινωνικά κριτήρια κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014: α) πιστοποίηση αναπηρίας πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι την 31-08-2011 στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με την προϋπόθεση ότι η πιστοποίηση εξακολουθεί να ισχύει, ή Πιστοποίηση αναπηρίας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ – Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της εργασίας της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Οι διατάξεις των νόμων: 3812/2009 – ΦΕΚ Α΄ 234 & 3863/2010 – ΦΕΚ Α΄ 115, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το ν. 4331/2015 – ΦΕΚ Α΄69) για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς, β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος(άρθρο 6 παρ.2 ν.3454 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 75 Α΄) γ) βεβαίωση για τους αναπήρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944(Α΄82) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία τους, γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ΚΕ.Π.Α.-Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας -  για γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και επιπλέον φορολογική δήλωση σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, δ) οι ομογενείς παλιννοστούντες, σχετική απόφαση Νομάρχη(εκδίδονταν μέχρι το έτος 2000) ή βεβαίωση παλιννόστησης καταχωρημένη στο διαβατήριο του ενδιαφερομένου, ήτοι θεώρηση της αρμόδιας αρχής(Υπηρεσίες Αστικής και Κοινωνικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός παλιννόστησης ή σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ήτοι της Υπηρεσίας Αστικής και Κοινωνικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός παλιννόστησης, οι ομογενείς βορειοηπειρώτες, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής Υπηρεσίας Αστικής και Κοινωνικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης(εκδιδόταν μετά το έτος 2000) ή σχετικό δελτίο ταυτότητας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. ε) για τους Έλληνες Ρομά, βεβαίωση Συλλόγου και πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, στ) για άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, βεβαίωση από τους αρμόδιους φορείς. 
4.  Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  Η Κατάθεση των αιτήσεων με τα επισυναπτόμενα παραπάνω δικαιολογητικά θα πραγματοποιηθεί από τις 23-11-2016 ημέρα Τετάρτη έως 09-12-2016 ημέρα Παρασκευή(ώρες λειτουργίας 07.00 – 15.00) στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας(πρωτόκολλο).
  Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, για την αδειοδότησή τους θα προσκομίσουν επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960(Α΄47) και 1642/1986(Α΄125) β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών δ) δύο(2) φωτογραφίες του. ε) βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο.
  Επίσης ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.  
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περεταίρω διευκρίνηση.
    
                                                                                             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                            Δ.Τ.Ο.Α.


                                                                                                       ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: