Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», συνεδριάζει το Δημοτικο Συμβούλιο Κομοτηνής στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 4 Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14.00΄, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

            - Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

1.      Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.
2.      Έγκριση ή μη του υπ' αριθ. 2/2016 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών.
3.      Έγκριση και διάθεση πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
4.      Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ Τριμήνου 2016 (184/2016 ΑΟΕ).
5.      Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6.      Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.
7.      Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. στον Δήμο Κομοτηνής.
8.      Έγκριση εκτέλεσης εργασιών εξωραϊσμού παρεκκλησίου Αγίας Παρασκευής από την Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής.
9.      Διακοπή Εργασιών-Διάλυση σύμβασης.
10.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
11.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας.
12.  Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ».

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια: