Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Αρκεί να αξιοποιηθεί ανάλογα Μια σημαντική ευκαιρία για τα σχολεία της περιοχής Σαπών ο νέος νόμος για τη διαπολιτισμική εκπαίδευσηΝέες ρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί πρόσφατα από τη Βουλή οι οποίες αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τα διαπολιτισμικά σχολεία και κατά συνέπεια αφορούν ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα των Σαπών αφού το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο της πόλης έχουν χαρακτηριστεί διαπολιτισμικά από το έτος 1996.
Σύμφωνα με το νέο νόμο 4415/2016 ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και είναι χρήσιμο να τα γνωρίζουμε, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, είναι τα εξής:
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση αφορά στη δόμηση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με σκοπό την άρση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι σκοποί της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης επιδιώκονται, μεταξύ άλλων, με τα εξής μέσα:
α) την εγγραφή των παιδιών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση σε σχολεία μαζί με παιδιά γηγενών,

β) την ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου στη βάση του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών και των δικαιωμάτων του παιδιού, γ) την εκπόνηση κατάλληλων σχολικών προγραμμάτων, σχολικών βιβλίων και διδακτικών υλικών, δ) την αντιμετώπιση των αρνητικών διακρίσεων που δημιουργούνται με βάση τις πολιτισμικές διαφορές, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, ε) μέτρα και υποστηρικτικές δομές που ευνοούν την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής σε πλαίσιο ισοτιμίας και με σεβασμό στη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, στ) κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις διαπολιτισμικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985 (Α'167) μετατρέπονται και λειτουργούν εφεξής ως Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά επιδιώκουν τη συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας εφαρμόζοντας σε πειραματική βάση ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Τα προγράμματα σπουδών και παιδαγωγικές μέθοδοι εφαρμόζονται όπως στα υφιστάμενα Πειραματικά Σχολεία.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πραγματοποιείται η σύνδεση των Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων με σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπως και με σχολεία του εξωτερικού, στη βάση συγκεκριμένων δράσεων μέσω των οποίων θα εξασφαλίζονται τόσο η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των σχολείων όσο και η διάχυση της εμπειρίας των Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες επίσης, καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα των εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατίθενται στα Δημόσια Σχολεία και  τα ιδιαίτερα προσόντα επιστημόνων ειδικευμένων στα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σχολικών συμβούλων, σχολικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.λπ. προς υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών που στοχεύουν στην ενημέρωση, στις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα ζητήματα διγλωσσίας, στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.
Πράλληλα συνιστάται:
1.Επιτροπή ειδικών επιστημόνων και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για δημιουργία πλατφόρμας συγκέντρωσης εκπαιδευτικών υλικών και εγχώριων και διεθνών πρακτικών σχολείων προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ορίζονται: α) οι εκπαιδευτικές μέθοδοι εξειδικευμένης διδασκαλίας,
β) οι δέσμες κοινωνικών μέτρων με στόχο την υποστήριξη της οικογένειας και του μαθητή,
γ) οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παράλληλα με τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) που θα αποβλέπουν στη στήριξη και ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας,
δ) οι δομές εκτός τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα «καλοκαιρινά σχολεία» και οι υπάρχουσες «θερινές κατασκηνώσεις»,
ε) το αναγκαίο πλαίσιο για τη σύνταξη του ειδικού υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού στις γλώσσες των κυριότερων μεταναστευτικών μονάδων, προκειμένου να επιτευχθεί το έργο των εκπαιδευτικών και ο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι ότι ακριβώς χρειάζεται στην περιοχή μας.
Παράλληλα οι δυνατότητες που δίνονται και από το νέο νόμο, μέσω αυτής, είναι πάρα πολλές ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα στα σχολεία του τόπου μας, να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματά τους και να ωφεληθούν πρωτίστως οι μαθητές που φοιτούν σ’ αυτά.
Τώρα βέβαια, επειδή τίποτα δεν χαρίζεται, θα πρέπει να ασκηθούν οι ανάλογες πιέσεις για να εφαρμοστούν τουλάχιστον τα βασικά σημεία του νόμου, γιατί ως γνωστό πολλές φορές η θεωρία απέχει από την πράξη.
Θα πρέπει λοιπόν να διεκδικηθεί από τους τοπικούς φορείς η εφαρμογή των καινοτομιών, των νέων προγραμμάτων και των ευεργετημάτων που προβλέπει ο νόμος ώστε να μην πάει μια ακόμη ευκαιρία για τον τόπο χαμένη.
Άλλωστε την μεγαλύτερη ανάγκη εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων σε ολόκληρη την περιφέρειά μας την έχει ο δήμος Μαρωνείας-Σαπών.Δεν υπάρχουν σχόλια: