Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΚομοτηνήςΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.00΄ το απόγευμα, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


1.      Έκδοση ή μη ψηφίσματος.
2.      Λήξη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του γηπέδου Καρυδιάς στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.».
3.      Έγκριση ή μη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Κομοτηνής.
4.      Κατανομή χρημάτων από τους ΚΑΠ (Γ' Κατανομή 2016), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων, καθώς και την κάλυψη των εξόδων κίνησης των Σχολικών Τροχονόμων του Δήμου μας, για το διάστημα από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2016.
5.      Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (6η φορά) (148/2016 ΑΟΕ).
6.      Τροποποίηση της από 28-1-2016 σύμβασης Χρησιδανείου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Κομοτηνής.
7.      Έγκριση σχεδίου σύναψης σύμβασης Χρησιδανείου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη Β΄ Φάση του ΧΥΤΑ Κομοτηνής.
8.      Έγκριση ή μη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κομοτηνής και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη Διαχείριση και Λειτουργία του ΧΥΤΑ Κομοτηνής (Β΄Φάση επέκταση).
9.      Δωρεάν ή μη παραχώρηση χρήσης: α) του Παιδικού Σταθμού που βρίσκεται στο Ροδίτη και β) του Παιδικού Σταθμού που βρίσκεται στο Κόσμιο.
10.  Ανάκληση παραχώρησης σχολικού χώρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Κομοτηνής.
11.  Μερική μεταστέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Κομοτηνής.
12.  Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης των Αντιδημάρχων Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  και Ειδικού Συμβούλου, στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους.
13.  Έγκριση επιχορήγησης προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής.
14.  Έγκριση ή μη επιχορήγησης του Συλλόγου: «Φίλοι της Μουσικής – Θράκης».
15.  Έγκριση ή μη έκδοσης από Τράπεζα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την ηλεκτροδότηση του παιδικού σταθμού τοπικής κοινότητας Κοσμίου του Δήμου Κομοτηνής.
16.  Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ Τριμήνου 2016 (135/2016 ΑΟΕ).
17.  Τροποποίηση της αριθμ. 373/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας των προμηθειών του Δήμου.
18.  Έγκριση ή μη 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ».
19.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ».
20.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ».
21.  Επεκτάσεις δικτύου Δ.Ε.Η. στην Κομοτηνή και σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής και ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
22.  Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΕ και τροποποίηση της αριθμ. 213/2014 ΑΔΣ.
                                                                                          
                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: