Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

• Συνάντηση Ιλχάν Αχμέτ με δημάρχους Αρριανών και Ιάσμου για τις ενισχύσεις στα καπνάΤους δήμαρχους Αρριανών και Ιάσμου, Αμέτ Ριδβάν και Καδή Ισμέτ, επισκέφθηκε διαδοχικά ο βουλευτής Ροδόπης Αχμέτ Ιλχάν, προκειμένου να τους ενημερώσει για την απάντηση του επιτρόπου Γεωργίας της Ε.Ε. κ. Hogan που δόθηκε μετά από συνεργασία του ιδίου με τον ευρωβουλευτή του Ποταμιού κ. Μίλτο Κύρκο και στην οποία αναφέρεται ότι  «οι εκτάσεις που προορίζονται για οποιοδήποτε είδος παραγωγής μπορεί να είναι επιλέξιμες για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται στον τίτλο III του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1307/2013[1], υπό τον όρο ότι ο γεωργός ενεργοποιεί τα δικαιώματα ενίσχυσης και συμμορφώνεται με τον ορισμό των «επιλέξιμων εκταρίων» (άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού). Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα που ορίζονται στο κεφάλαιο IV - άρθρα 48 και 49 του εν λόγω κανονισμού.

Τέλος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την αγροτική ανάπτυξη[2] επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

«Τους παρουσίασα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσθετη ενίσχυση με τα καπνά διότι αν και οι δήμαρχοι δεν έχουν άμεση αρμοδιότητα στην επίλυση αυτού του ζητήματος, μολαταύτα ως τοπικοί άρχοντας και ως δήμοι στην περιοχή των οποίων οι κάτοικοι καλλιεργούν κατά 90% καπνό, ζητείται η συμπαράσταση τους και η βοήθειά τους σε αυτό το δίκαιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.
Τους ανέφερα ότι σε επανειλημμένες ερωτήσεις που είχα καταθέσει στην Βουλή, μου απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν δύνανται να δοθούν πρόσθετες ενισχύσεις στους καπνοπαραγωγούς, ότι υπάρχει εμπόδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με ερώτηση όμως που καταθέσαμε στην ευρωπαϊκή επιτροπή διά του ευρωβουλευτή του Ποταμιού, Μιλιτιάδη Κύρκου και με δική μου πρωτοβουλία, διαπιστώθηκε και απαντήθηκε ότι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ότι το κράτος-μέλος ελευθέρως και χωρίς κανένα περιορισμό δύναται να δώσει ενισχύσεις. Οι δύο δήμαρχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ θετική αυτή η εξέλιξη, ευχαρίστησαν προσωπικά εμένα γι’ αυτή την πρωτοβουλία και τόνισαν ότι θα ενημερώσουν πλέον και οι ίδιοι του συνδημότες τους για την νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον τομέα των ενισχύσεων της καλλιέργειας του μπασμά.
Ανέφερα, επίσης, ότι αναμένεται η επίσκεψη της διυπουργικής επιτροπής, όπως έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και ζήτησα από τους δύο δημάρχους, σε περίπτωση που κληθούν σε αυτή την σύσκεψη και εκείνοι από την μεριά τους να εκθέσουν το πρόβλημα και να ζητήσουν επιτέλους από την κυβέρνηση να δώσει αυτή την πρόσθετη ενίσχυση στους καπνοπαραγωγούς.
Θέλω να αναφέρω ότι παρά τις κοινοβουλευτικές μας πρωτοβουλίες, δυστυχώς ο δήμος Αρριανών παραμένει χωρίς τεχνική υπηρεσία για να συντάσσει μελέτες και έχει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο από την περυσινή ΣΑΤΑ της τάξης του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ, ενώ ο δήμαρχος σημείωσε ότι οπωσδήποτε χρειάζεται έναν πολιτικό μηχανικό και έναν αρχιτέκτονα για να κάνει τις βασικές τους εργασίες. Άλλοι δήμοι με λιγότερους κατοίκους και μικρότερο προϋπολογισμό έχουν περισσότερο τεχνικό προσωπικό από ό,τι ο δήμος Αρριανών.
Αποφασίσαμε να επανέλθουμε με ερώτηση και γι αυτό το θέμα.
Παράλληλα, ο δήμαρχος Ιάσμου, εξέθεσε το πρόβλημα της μη αποδοχής του αιτήματος του οικείου δημοτικού συμβουλίου, από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ για την λειτουργία Κυριακάτικης λαϊκής αγοράς στους Αμαξάδες, για προϊόντα τροφίμων και ένδυσης-υπόδησης γεγονός που αποτελεί πάγιο αίτημα των μικροπωλητών και των παραγωγών της περιφέρειας του δήμου Ιάσμου αλλά και ολόκληρου του νομού Ροδόπης.        
                       


[1]     Κανονισμός (EE) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, ΕΕ L 347 της 20.12.2013.
[2]     Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, ΕΕ L 347 της 20.12.2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: