Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΘ 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ:
Για τις φυσικές καταστροφές που υπέστησαν οι κάτοικοι και οι αγρότες της Γενισέας στο
Ν. Ξάνθης.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.
Τρέλλης Χρήστος.
1.1.
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ.
Έγκριση τροποποίησης ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης έτους 2016.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος
2.1
2. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.
Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ ) του
σχεδίου: «Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.»
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος
2.2.
Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) .
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος
3.1.
3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση >9<0246>-έκδοσης απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού
Κωνσταντινουπόλεως του οικισμού Ιάσμου της Π. Ε Ροδόπης.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος .

Δεν υπάρχουν σχόλια: