Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 4 Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.00΄ το απόγευμα, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


Α. Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων
Β. Διαβούλευση-Ενημέρωση της Αναπτυξιακής Α.Ε. (ΡΟΔΟΠΗ) στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο: του Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 & της προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (CLLD-LEADER).
Γ. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ανοιχτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην Π.Ε. Ροδόπης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΡΟΔΟΠΗ, ένας εκ των εταίρων της οποίας υπήρξε ο Δήμος Κομοτηνής. 
  

1.      Έγκριση πρόσληψης μαθητών για πρακτική άσκηση από τις ΕΠΑ.Σ.Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
2.      Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείου του Δήμου.
3.      Απευθείας εκμίσθωση ή μη διαμερισμάτων (bungalows) Ακτής Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής.
4.      Απ' ευθείας εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων επί του Άλσους Πάρκου Αγίας Παρασκευής.
5.      Συνέχιση ή μη μισθωτικής σχέσης αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Κομοτηνής σε κληρονόμο του αρχικού μισθωτή, λόγω θανάτου.
6.      Μίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην περιοχή «Αναδασμός Μαυροματίου», με δημοπρασία, για εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου.
7.      Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών που επλήγησαν από αιφνίδιο γεγονός.
8.      Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου Φαναρίου στο Σύλλογο Νεολαίας Κοινωνίας Φαναρίου.
9.      Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 για 5η φορά (αριθμ. 116α/2016 ΑΟΕ).
10.  Έγκριση ή μη Επιχορήγησης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής.
11.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 114/2016 ΑΟΕ που αφορά στην τροποποίηση των όρων πρόσβασης και χρήσης του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Κομοτηνής (αρ. 214/2013 ΑΔΣ).
12.  Ρύθμιση οφειλής σε δόσεις, που αφορά διάνοιξη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 11 του Ν.1828/89.
13.  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 86/2016 απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν σε παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα ως προς την περίπτωση 1.
14.  Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν σε παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα, σύμφωνα, κυρίως, με το άρθρο 174 του Ν.3463/06.
15.  Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα, σύμφωνα, κυρίως, με το άρθρο 174 του Ν.3463/06.
16.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α').
17.  Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Οικονομικών στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
18.  Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου Κομοτηνής για υπηρεσιακούς λόγους.
19.  Γνωμοδότηση για την κατάργηση ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης.
20.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής των πακέτων Ε' και Η' του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α' & Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ».
21.  Αύξηση ισχύος από τριφασική Νο 3 σε τριφασική Νο 6 παροχή Δ.Ε.Η. στο κτίριο της πρώην Καπναποθήκης στα πλαίσια του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ)».
22.  Επέκταση δικτύου φωτισμού στον οικισμό των Σιδηράδων.
23.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις-Διαμορφώσεις Εσωτερικής Οδοποιίας Κομοτηνής».
24.  Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας Κομοτηνής».


                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: