Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 20161.1. Το Δελτίο αυτό απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Ροδόπης με στόχο την
ενημέρωσή τους για την έγκαιρη και αποτελεσματική φυτοπροστασία της καλλιέργειας
του βαμβακιού.
1.2. Κάθε βαμβακοπαραγωγός πρέπει να ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα στοιχεία
των Δελτίων Προειδοποιήσεων όσο και τις ειδικές συνθήκες και ευρήματα που

προκύπτουν από τους δικούς του ελέγχους στα χωράφια του οι οποίοι πρέπει να είναι
τακτικοί.
1.3. Οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ροδόπης
μπορούν να βοηθήσουν προς στην κατεύθυνση αυτή παρέχοντας τις συμβουλές τους
(τηλ. επικοινωνίας 2531350408-411).
2. Διαπιστώσεις
2.1. Η καλλιεργηθείσα έκταση βαμβακιού στη Ροδόπη εκτιμάται στα 340.000 στρ. Η σπορά
βαμβακιού ξεκίνησε πρώιμα (από 10/4/2016) λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών
θερμοκρασίας που επικράτησαν. Έως και 5/5/2016 σπάρθηκαν τα περισσότερα
βαμβάκια.
2.2. Στο δεύτερο 15θήμερο του Απριλίου επικράτησαν συχνές βροχοπτώσεις και σχετικά
χαμηλές θερμοκρασίες με συνέπεια την αποτυχία φυτρώματος και την ανάπτυξη
υψηλού ποσοστού σηψιρριζιών σε φυτρωμένα βαμβάκια. Με το μηχανικό σκάλισμα
ένα σημαντικό μέρος βαμβακοφυτειών ξεπέρασε το πρόβλημα. Παρατηρήθηκε επίσης
υπερβολικά μεγάλη πίεση προσβολής από αγρότιδες (καραφατμέ), και σε πολλά
βαμβακοχώραφα διενεργήθηκαν εντομοκτόνοι ψεκασμοί. Τέλος σε ένα ποσοστό 25%
περίπου της καλλιεργούμενης έκτασης πραγματοποιήθηκε επανασπορά.
2.3. Στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας σημειώθηκαν και προσβολές από θρίπα οι οποίες
έχουν ξεπεραστεί στα περισσότερα χωράφια.
2.4. Το στάδιο των φυτών ποικίλει αναλόγως της ημερομηνίας σποράς και είναι από 5-8
πραγματικά φύλλα κι έχει αρχίσει η καταβολή των πρώτων χτενιών. Οι περισσότερες
φυτείες χαρακτηρίζονται σχετικά όψιμες. Ωστόσο ο καύσωνας και οι βοριάδες των
τελευταίων ημερών συμβάλλουν θετικά στην εξέλιξη της καλλιέργειας.
2.5. Στις 10/6/2016 εγκαταστάθηκε δίκτυο φερομονικών παγίδων πράσινου και ρόδινου
σκουληκιού. Προς το παρών οι πληθυσμοί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν
συντρέχει κανένας κίνδυνος ανησυχίας.
3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1. Την περίοδο αυτή και για τον επόμενο μήνα οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να κάνουν
σωστή διαχείριση της καλλιέργειας ώστε να αποφύγουν την υπερβολική βλαστική
ανάπτυξη και να ευνοήσουν την είσοδο των φυτών στην καρποφορία. Ιδιαίτερη
προσοχή χρειάζεται στις λιπάνσεις και τις αρδεύσεις. Πρέπει να αποφευχθούν οι
πλούσιες λιπάνσεις ενώ οι αρδεύσεις που θα γίνουν πρέπει να είναι συγκρατημένες.
Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις και αρδεύσεις
οδηγούν στην ανάπτυξη φυτών με υπερβολική βλάστηση, οψίμιση των φυτικών
οργάνων και κυρίως την δημιουργία ανώριμων και υδαρών φυτικών ιστών, οι οποίοι
προσελκύουν για εγκατάσταση τους επιβλαβείς οργανισμούς.
3.2. Χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης σε μικρές δόσεις συμβάλλει θετικά στην διευκόλυνση
της καρποφορίας.
3.3. Αυτή την περίοδο εγκαθίστανται τα ωφέλιμα έντομα στα βαμβακοχώραφα κι
επομένως έχει μεγάλη σημασία η αποφυγή άσκοπων ψεκασμών με εντομοκτόνα.
E.Π.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: