Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α Μ Θ.    Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα γίνει στις  18 - 05 -2016  ημέρα Τετάρτη     και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

    Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

        
             Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
             Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

   
1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΠΑΜΘ.
1.1.
Eγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πενταετούς  Επιχειρησιακού Προγράμματος  Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης  2016-2019.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Καλούδης Κων/νος


 2.1.
2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση τροποποίησης  της αριθμ.170/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης « Η ΣΤΗΡΙΞΗ».
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιρφάν  Χατζηγκενέ 

                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                      ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                         ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: