Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Με τους εξής όρους :
1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιρειών
2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 από
δύο(2) Ορκωτούς Ελεγκτές –Λογιστές
3. Τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Ροδόπης (Καβείρων 12-69132 Κομοτηνή)

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι η παράδοση έκθεσης του
διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 υπογεγραμμένη από τους δύο(2) Ελεγκτές που
θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο για το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Ροδόπης καθώς και θα υπογράψουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το
οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ.1 του Ν.4314/2014( ΦΕΚ Α΄/265/23.12.2014)
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι
Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των
δύο(2) Ορκωτών Λογιστών που προτείνουν για την διενέργεια του ελέγχου , οι οποίοι θα πρέπει
να έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η
αίτηση .
Β) Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας πρωτίστως σε ΝΠΔΔ και εταιρείες αυτών ή και
πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων (π.χ Αντίγραφο υπογεγραμμένων οικονομικών
καταστάσεων που θα προκύπτει η αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία). Η τήρηση των στοιχείων που
θα αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική .
Γ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Δ) Βεβαίωση εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Ε) Φωτοαντίγραφο των δυο(2) όψεων των αστυνομικών ταυτοτήτων
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση ( παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει) ότι α) δεν
έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου β) δεν τελεί υπό πτώχευση
,εκκαθάριση,παύση εργασιών ,αναγκαστική διαχείριση,πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
,εκκαθάρισης ,αναγκαστικής διαχείρισης,πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία
γ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Καβείρων 12, 69100 Κομοτηνή
Τηλ. 25310.22547, 81470
Fax: 25310.25866
http://www.everodopi.gr
e-mail:info@everodopi.gr
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού , δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.
Ζ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει ότι α) έχει
λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης γ) σε περίπτωση
απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη
αμοιβών, ασφάλισηςκλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του για την
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του
διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής .
Η) Επικυρωμένο καταστατικό ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για τα νομικά πρόσωπα ή τα μέλη ενώσεως ή
κοινοπραξίας)
Θ) Πιστοποιητικό μεταβολών ΓΕΜΗ του κάθε ενδιαφερόμενου ή μέλους ενώσεως
/κοινοπραξίας.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ» πάνω στον οποίο
θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου .Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί
και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ,που θα
περιέχει την οικονομική προσφορά ( τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) .
Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο γραφείο πρωτοκόλλου του
Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης (Καβείρων 12-69132 Κομοτηνή) έως και
την 20ή Απριλίου 2016 και ώρα 14.00 .Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω
προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη .
6. Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής
προσφοράς από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών . Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι
η χαμηλότερη οικονομική προσφορά . Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά
από τον ενδιαφερόμενο , η οικονομική προσφορά δεν θα αποσφραγίζεται και θα του
επιστρέφεται.
7. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του 2016
8. Η κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο γίνεται με απόφαση της Δ.Ε του Επιμελητηρίου μετά
από εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών η οποία και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο
εγγράφως
9. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
ανάθεσης του ελέγχου προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα) και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση και παράδοση
των εκθέσεων του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού
τιμολογίου από τον ανάδοχο .
11. Διευκρινίσεις
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα του ΕΒΕΡ (www.everodopi.gr) από τις 07/04/2016 .
Ο Πρόεδρος
Αργύρης Αργυρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: