Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΤΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ                                                                    Σάπες.: 09-03-2016
Ταχ.  Δ/νση Παπαδήμα 2                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.:2880
Τ.Κ 69300 Σάπες
Τηλ. 2532350118
Φαξ. 2532350128
                                      Πληροφορίες: Α. Δημητριάδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗΣ υπ' αριθμ ΣΟΧ 1/2016
Πρόσληψη ενός(1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ , που εδρεύει στις Σάπες Ροδόπης

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών
     Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή  προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.


Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών που εδρεύει στις Σάπες και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
103
Δήμος Μαρώνειας-Σαπών
Σάπες Ν. Ροδόπης
ΥΕ Εργατών-τριών
Καθαριότητας
8 μήνες
1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
103
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( παρ.2 άρθρο 5 Ν.2527/1997)
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσης της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
103
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)- ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παπαδήμα 2 Τ.Κ.69.300 Σάπες  , απευθύνοντάς την στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών υπόψιν κ. Δημητριάδη Αθανασίου (τηλ.Επικοινωνίας:2532350118 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: