Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2015, ανήλθε σε 858.802 άτομα. Από αυτά 452.651 (ποσοστό 52,71%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 406.151 (ποσοστό 47,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 339.735 (ποσοστό 39,56%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 519.067  (ποσοστό 60,44%).

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2015, ανήλθε σε 188.859 άτομα. Από αυτά 62.161 (ποσοστό 32,91%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 126.698 (ποσοστό 67,09%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  74.016  (ποσοστό 39,19%) και οι γυναίκες σε 114.843  (ποσοστό 60,81%).

3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Δεκέμβριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 186.737 άτομα, από τα οποία οι 106.497 (ποσοστό 57,03%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 80.240 (ποσοστό 42,97%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 83.102  (ποσοστό 44,50%)  και οι γυναίκες σε 103.635  (ποσοστό 55,50%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 85.511 (ποσοστό 45,79%) είναι κοινοί, 2.801 (ποσοστό 1,50%) είναι οικοδόμοι, 80.240 (ποσοστό 42,97%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 17.066 (ποσοστό 9,14%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.056 (ποσοστό 0,57%) είναι εκπαιδευτικοί, και 63 (ποσοστό 0,03%) είναι λοιποί.             

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2015
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2015
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2015
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
844.308
858.802
14.494
1,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
190.422
188.859
-1.563
-0,82%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
128.625
186.737
58.112
45,18%Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
339.735
39,56%
74.016
39,19%
83.102
44,50%
Γυναίκες
519.067
60,44%
114.843
60,81%
103.635
55,50%
Σύνολο

858.802
100,00%
188.859
100,00%
186.737
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
7.436
0,87%
1.359
0,72%
284
0,15%
20-24  ετών
69.753
8,12%
10.908
5,78%
10.817
5,79%
25-29 ετών
117.373
13,67%
20.612
10,91%
26.393
14,13%
30-44  ετών
344.936
40,16%
73.590
38,97%
90.657
48,55%
45-54 ετών
192.826
22,45%
46.091
24,40%
41.524
22,24%
55-64 ετών
115.438
13,44%
31.575
16,72%
16.223
8,69%
65 ετών και άνω
11.040
1,29%
4.724
2,50%
839
0,45%
Σύνολο

858.802
100,00%
188.859
100,00%
186.737
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

27.410
3,19%
9.313
4,93%
4.893
2,62%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
269.009
31,32%
79.323
42,00%
65.652
35,16%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
411.384
47,90%
79.923
42,32%
89.894
48,14%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
150.999
17,58%
20.300
10,75%
26.298
14,08%
Σύνολο

858.802
100,00%
188.859
100,00%
186.737
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

792.496
92,28%
153.859
81,47%
151.684
81,23%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
15.462
1,80%
9.625
5,10%
10.766
5,77%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
50.844
5,92%
25.375
13,44%
24.287
13,01%
Σύνολο

858.802
100,00%
188.859
100,00%
186.737
100,00%
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: