Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας - ΣαπώνΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 16 -12-2015 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:


1.Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και

   της  ΔΙΑΜΑΘ  ΑΑΕ με τίτλο : «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης

   Απορριμμάτων Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στα πλαίσια εφαρμογής του

   Περιφερειακού  Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας

   Θράκης-Εφαρμογή  μεθοδολογίας  ορθής διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων

   σύμφωνα  με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και  ορισμός ενός

   εκπροσώπου  με τον αναπληρωτή  του για την συμμετοχή του  στην κοινή

   Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης

2.Εγκριση  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και

   της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση  συστήματος

   συλλογικής εναλλακτικής  διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων

   κατά την έννοια του  Νόμου 2939/2001 και βελτίωση  μεθοδολογίας

   Διαχείρισής του-Υποστηρικτικές Ενέργειες Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

   -Ορισμός δύο εκπροσώπων  του Δήμου με τους αναπληρωτές τους  για την

    συμμετοχή τους  στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης της  Σύμβασης

3.Λήψη απόφασης για μεταφορά της στάσης Αστικής Συγκοινωνίας στον
   οικισμό Παμφόρου  του Δήμου

4.Εγκριση  τελικού Τοπικού  Σχεδίου  Διαχείρισης  Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του

   Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

5.Χαρακτηρισμός χώρων παιδικών Χαρών στους οικισμούς Βέννας,
     Προσκυνητών, και  Σαπών ( περιοχή Αλώνια)

6.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως απόρων δημοτών για μείωση φόρων
    και τελών    λόγω αναπηρίας

7.Διορθώσεις οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
8.Λήψη απόφασης  για τον τρόπο  διενέργειας προμηθειών  ανταλλακτικών και

   εργασιών επισκευής και συντήρησης  οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

   για το έτος 2016 

9.Λήψη απόφασης για τον τρόπο διενέργειας  προμηθειών: α)ηλεκτρολογικών

   β)  υδραυλικών  και γ)υλικών   για την επισκευή  συντήρηση και

     αντικατάσταση  υδραυλικών  αντλητικών  συγκροτημάτων έτους 2016  

   

10.Λήψη απόφασης για τον τρόπο διενέργειας προμηθειών καυσίμων  για το

     έτος 2016    για τις  ανάγκες του Δήμου και       των νομικών του προσώπων 

11.Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε ενδιαφερόμενο παραγωγό
12.Λήψη απόφασης  επί ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: