Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης Αϊχάν Καραγιουσούφ
ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης»

Το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα που εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία και δράση του, προβλήματα που έχουν επιδεινωθεί από την νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφάρμοσαν τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Η διεύρυνση των καθηκόντων του ΠΣ σε συνδυασμό με την αύξηση εμφάνισης και πολυπλοκότητας των συμβάντων της αρμοδιότητάς του στις σύγχρονες συνθήκες, επιβάλλουν την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων, καθώς και αναβάθμιση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου της Υπηρεσίας.

1. Τριχοτόμηση του Προσωπικού
Ένα από τα κύρια προβλήματα που αφορούν το ΠΣ είναι αυτό της τριχοτόμησης του Προσωπικού. Αυτή τη στιγμή το ΠΣ στελεχώνεται από:
·         μόνιμους Πυροσβέστες,
·         Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης(ΠΠΥ),
·         συμβασιούχους Πυροσβέστες με εξάμηνη σύμβαση,
·         εθελοντές Πυροσβέστες.
Η ανομοιογένεια του προσωπικού αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» για την αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Οργανισμού. Συνεπώς, πρωταρχική επιδίωξη της Πολιτείας σε ότι αφορά το ΠΣ, οφείλει να είναι η άμεση επίλυση της τριχοτόμησης του Προσωπικού, μέσω της ομογενοποίησης στο καθεστώς του Μόνιμου Πυροσβεστικού Προσωπικού.
Επίσης κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του Π.Δ. 109/2013, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Συμβασιούχους Πυροσβέστες πρώτον να απασχολούνται στο ΠΣ καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για τα επόμενα 5 χρόνια και δεύτερον να υπάρξει μέριμνα προκειμένου το προσωπικό αυτό να έχει τη δυνατότητα να απασχολείται και τους υπόλοιπους 6 μήνες σε φορείς με αρμοδιότητες σχετικές με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Η επιτακτική αυτή ανάγκη αποτέλεσε άλλωστε το κυριότερο θέμα που τέθηκε από όλα τα κόμματα, αλλά και από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, κατά τη συζήτηση του Ν/Σ της Αναδιοργάνωσης του ΠΣ.
Παρόλο που το μέγεθος του προβλήματος είναι γενικώς αποδεκτό - με ευθύνη των μνημονιακών κυβερνήσεων - δεν έχει δοθεί ουδεμία λύση, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διαιωνίζεται και να μεγεθύνεται έως σήμερα, με το 1/3 του πυροσβεστικού προσωπικού να μην έχει τη δυνατότητα της πλήρους εργασιακής απασχόλησης (ΠΠΥ), εφόσον περιορίζεται από το εργασιακό του καθεστώς και τις εγκεκριμένες πιστώσεις για την εκτέλεση εργασίας τις νύχτες, τις Κυριακές, τις αργίες, πέραν του ωραρίου, καθώς και σε αποστολές εκτός έδρας της υπηρεσίας τους.
2. Γεωγραφική & Πληθυσμιακή κατανομή του Προσωπικού Επίσης σημαντικό ζήτημα – που αφορά το ΠΣ συνολικά – αποτελεί η ανομοιόμορφη γεωγραφική και πληθυσμιακή κατανομή των πυροσβεστών, η οποία σχετίζεται άμεσα με την επιχειρησιακή αρτιότητα του Σώματος και καταγράφεται στο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 2015-2019 (ΑΘΗΝΑ, 30.06.2014)»[1].
3. Κενές Θέσεις
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΠΣ είναι ο μεγάλος αριθμός κενών θέσεων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ορθή λειτουργία του, έχοντας ως αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των ήδη υπηρετούντων με υπερεργασία, κόπωση, επιφυλακές, αλλά και μειωμένη δυνατότητα ανταπόκρισης στις περιπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα του ενός περιστατικά. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη μη κάλυψη των κενών θέσεων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης από την λίστα επιτυχόντων.
4. Επίδομα Επικίνδυνου & Ανθυγιεινού Επαγγέλματος
Μεγάλης σημασίας πρόβλημα που σχετίζεται με τα εργασιακά δικαιώματα των Υπαλλήλων του ΠΣ είναι η μη χορήγηση Επιδόματος Επικίνδυνου & Ανθυγιεινού Επαγγέλματος. Παρόλο που αποτελεί γενική παραδοχή από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ότι η μη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος αποτελεί σοβαρή παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, εντούτοις με ευθύνη των μνημονιακών κυβερνήσεων της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ δεν έγινε καμία ενέργεια προς την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.
5. Άδεια Ανατροφής Τέκνου
Μείζον πρόβλημα επίσης αποτελεί η μη-χορήγηση Άδειας Ανατροφής Τέκνου στους ΠΠΥ με ευθύνη του Αρχηγείου του ΠΣ. Ο νόμος 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4210/2013 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τεύχος Α’), αναφέρει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται συνεχόμενη μετ' αποδοχών 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου. Παρόλο που οι ΠΠΥ είναι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου, το Αρχηγείο του ΠΣ δεν την χορηγεί και με την διαταγή του με Αριθμ. Πρωτ. 11290 οικ. Φ.204.1. αναφέρει ότι οι ΠΠΥ αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία στο ΠΣ και τους παρέπεμψε στον ασφαλιστικό τους φορέα, το ΙΚΑ. Σε απάντηση του ΙΚΑ  μετά από αίτηση-ερώτηση των ΥΠΠ, τους γνωστοποίησε με το υπ΄αριθμ. 2061/13-3-2014 έγγραφο του, ότι για την χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου θα πρέπει να απευθυνθούν στο γραφείο προσωπικού της υπηρεσίας τους.
Υπενθυμίζεται ότι, όταν ψηφίστηκε ο νόμος, υπήρχαν και τότε δημόσιοι υπάλληλοι με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ και ο νόμος δεν κάνει κανένα διαχωρισμό, ούτε αναφέρει ότι χορηγείται σε συγκεκριμένους υπαλλήλους. Για παράδειγμα τη χορήγηση της γονικής άδειας δικαιούνται οι ειδικευόμενοι ιατροί, οι οποίοι τελούν υπό ανάλογο εργασιακό καθεστώς με τους ΠΠΥ. Συνεπώς το Αρχηγείο του ΠΣ δεν χορηγεί αδίκως την εννιάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
6. Μη-προσμέτρηση των επίσημων αργιών
Επίσης, σοβαρό θέμα παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων των ΠΠΥ αποτελεί η μη-προσμέτρηση των επίσημων αργιών στον μηνιαίο χρόνο εργασίας τους και η μεταφορά των ωρών εργασίας της επίσημης αργίας σε άλλη μέρα προς συμπλήρωση των παραπάνω ωρών εργασίας. Το Αρχηγείο του ΠΣ, με διαταγή (Αριθμ. Πρωτ. 19410 οικ.Φ.105.6. στις 15.4.2014), γνωστοποίησε ότι οι μηνιαίες ώρες υποχρεωτικής παροχής εργασίας για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης θα είναι 162 ώρες όταν ο μήνας έχει 30 ημέρες και 166 ώρες όταν ο μήνας έχει 31  ήμερες, ανεξαρτήτως αργιών που έχει ο κάθε μήνας.
Από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης είναι ο μοναδικός κλάδος εργαζομένων που δεν εφαρμόζεται ο Ν. 3755/57 και ο Ν. 147/73 και οι επίσημες αργίες δεν προσμετρούνται στον μηνιαίο χρόνο εργασίας τους και μεταφέρονται προς συμπλήρωση σε άλλη μέρα.
Θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη ανάδειξης του ΠΣ σε έναν πραγματικό και αποτελεσματικό φορέα πολιτικής προστασίας, ικανού να διασφαλίζει την κοινωνική ασφάλεια, απαλλαγμένου από παράγοντες που διακινδυνεύουν την επιχειρησιακή του σταθερότητα,
λαμβάνοντας υπόψη πως οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αποτελούν μάχιμο προσωπικό του ΠΣ και η Πολιτεία για λόγους αποτελεσματικότητας και δημοσίου συμφέροντος είναι απολύτως απαραίτητο να εναρμονίσει πλήρως την υπηρεσιακή τους κατάσταση με αυτή του λοιπού Πυροσβεστικού Προσωπικού,
επειδή η επίλυση των παραπάνω αποτελεί θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει εκφραστεί μέσα από τους «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»[2] και κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, όπου ανάμεσα σε άλλα ζητούνται: (1) η ουσιαστική αναγνώριση του επαγγέλματος του Πυροσβέστη ως Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό, (2) η ομογενοποίηση του προσωπικού του ΠΣ με ένταξη των ΠΠΥ στο μόνιμο προσωπικό και άμεση Πρόσληψη των Επιλαχόντων πυροσβεστών πενταετούς Υποχρέωσης,
επειδή η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας και της ζωής και της περιουσίας των πολιτών έχει ανυπολόγιστη αξία, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.      Πότε προτίθεται να προβεί στην ουσιαστική επίλυση της τριχοτόμησης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος με την πλήρη ένταξη του θεσμού των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο προσωπικό και με ποιες διαδικασίες;
2.      Πότε προτίθεται το Υπουργείο να προβεί στην αξιολόγηση και αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και την κατάταξη τους σύμφωνα με την γεωγραφική, πληθυσμιακή καθώς και την βιομηχανία που δραστηριοποιείται σε κάθε περιοχή;
3.      Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να καλύψει τις κενές θέσεις μόνιμων πυροσβεστών όχι μόνο με νέες προσλήψεις, αλλά και από τη λίστα Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης;
4.      Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εντάξει στο τέλος του Πίνακα Επιτυχόντων όσων Συμβασιούχων προσελήφθησαν το 2008 και το 2009;
5.      Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να υποχρεωθεί το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος να προσμετρήσει τις επίσημες αργίες στο μηνιαίο χρόνο εργασίας των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης;
6.      Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να υποχρεωθεί το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος να χορηγήσει την Άδεια Ανατροφής Τέκνου στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης;[1]
                        [1] http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c270523/attach/sepal_2015-19_el_GR.pdf
[2]
                        [2] http://www.enstoloi.gr/2015/01/blog-post_56.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: