Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΠΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.101/19-6-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σαπών ενδιαφέρεται να ασφαλίσει τους κυνηγούς μέλη του από 1.000-1.500 άτομα έναντι αστικής ευθύνης τους προς τρίτους για την νέα κυνηγετική περίοδο 2015-2016, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 720 / 03.07.96 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
Ελάχιστες απαιτητές καλύψεις:

1.        ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Σωματικές βλάβες / Θάνατος κατ'άτομο ελάχιστο μέχρι       18.000 ευρώ
Υλικές Ζημίες                                           ελάχιστο μέχρι         9.000 ευρώ
Ομαδικό Ατύχημα                                     ελάχιστο μέχρι     150.000 ευρώ
Αστική ευθύνη προς τρίτους ανώτατο όριο 600.000,00 ευρώ
Προσωπικό Ατύχημα
Θάνατος 15,000,00 ευρώ
Μόνιμη Ολική ανικανότητα 15,000,00 ευρώ
Μόνιμη μερική ανικανότητα 15,000,00 ευρώ
2.   Το Δ.Σ του Κυνηγετικού Συλλόγου διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει την
διαδικασία σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα σ αυτή ή τρίτο , κατά την απόλυτη κρίση
του ή να την κηρύξει άγονη.
Καλούνται όλες οι ενδιαφερόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες ή Πράκτορες να υποβάλλουν από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας έως και την 10-07-2015 και ώρα 12:00 τις σχετικές κλειστές προσφορές τους στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Σαπών -Μαρινάκη 13 Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου 25320 022501
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Οσμάν Χότζα Οσμάν                      Μολλά Αλή Τζεμήλ
κ,

Δεν υπάρχουν σχόλια: