Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΜΑΪΟΣ 2015
Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάιο 2015, ανήλθε σε 809.018 άτομα. Από αυτά 460.414 (ποσοστό 56,91%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 348.604 (ποσοστό 43,09%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 319.355 (ποσοστό 39,47%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 489.663  (ποσοστό 60,53%).

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάιο 2015, ανήλθε σε 126.916 άτομα. Από αυτά 72.033 (ποσοστό 56,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 54.883 (ποσοστό 43,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  50.067  (ποσοστό 39,45%) και οι γυναίκες σε 76.849  (ποσοστό 60,55%).

3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Μάιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 83.685 άτομα, από τα οποία οι 77.188 (ποσοστό 92,24%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 6.497 (ποσοστό 7,76%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε  43.001  (ποσοστό 51,38%)  και οι γυναίκες σε 40.684  (ποσοστό 48,62%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 70.629 (ποσοστό 84,40%) είναι κοινοί, 4.321 (ποσοστό 5,16%) είναι οικοδόμοι, 6.497 (ποσοστό 7,76%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2.007 (ποσοστό 2,40%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 119 (ποσοστό 0,14%) είναι εκπαιδευτικοί, και 112 (ποσοστό 0,13%) είναι λοιποί.             
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2015
ΜΑΪΟΣ
2015
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
840.216
809.018
-31.198
-3,71%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
148.366
126.916
-21.450
-14,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
104.888
83.685
-21.203
-20,21%


Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
319.355
39,47%
50.067
39,45%
43.001
51,38%
Γυναίκες
489.663
60,53%
76.849
60,55%
40.684
48,62%
Σύνολο

809.018
100,00%
126.916
100,00%
83.685
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
8.284
1,02%
1.197
0,94%
68
0,08%
20-24  ετών
68.117
8,42%
7.145
5,63%
4.340
5,19%
25-29 ετών
112.177
13,87%
13.406
10,56%
12.550
15,00%
30-44  ετών
327.296
40,46%
46.266
36,45%
41.741
49,88%
45-54 ετών
179.814
22,23%
30.105
23,72%
17.283
20,65%
55-64 ετών
104.266
12,89%
24.837
19,57%
7.351
8,78%
65 ετών και άνω
9.064
1,12%
3.960
3,12%
352
0,42%
Σύνολο

809.018
100,00%
126.916
100,00%
83.685
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

20.166
2,49%
6.777
5,34%
2.293
2,74%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
257.852
31,87%
51.779
40,80%
26.002
31,07%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
390.591
48,28%
51.700
40,74%
41.121
49,14%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
140.409
17,36%
16.660
13,13%
14.269
17,05%
Σύνολο

809.018
100,00%
126.916
100,00%
83.685
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

758.925
93,81%
113.757
89,63%
72.951
87,17%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
11.065
1,37%
2.436
1,92%
2.115
2,53%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
39.028
4,82%
10.723
8,45%
8.619
10,30%
Σύνολο

809.018
100,00%
126.916
100,00%
83.685
100,00%
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: