Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Ολοκληρώθηκε η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΑΜΘ 2014-2020.Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, στο συνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου Arcadia, στην Κομοτηνή, η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020.
          Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, παρουσιάσθηκαν τα βασικά στοιχεία του Προγράμματος, η εξειδίκευσή του, τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν τη νέα προγραμματική περίοδο, η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, καθώς και η Στρατηγική για την πληροφόρηση και την επικοινωνία.

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού παρουσίασαν τα βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, την πρόοδο κάλυψης των αιρεσιμοτήτων, το σύστημα παρακολούθησης δεικτών και θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση κατά την περίοδο 2014-2020.
          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γεώργιος Παυλίδης, αναφέρθηκε συνοπτικά στις επιπτώσεις της κοινονικοοικονομικής κρίσης στην Περιφερειακή οικονομία τονίζοντας παράλληλα τα παραγωγά αίτια της αναπτυξιακής ύφεσης. Παρουσίασε το νέο αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας, τους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και γενικότερα, τους πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια της Π-ΑΜΘ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Ακολούθως αναφέρθηκε στα βασικά ποσοτικά στοιχεία της 1ης Εξειδίκευσης και στην ανάγκη επιτάχυνσης εκ μέρους των Υπουργείων Εργασίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Υγείας των δράσεων των αντίστοιχων τομέων. Τέλος, αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλήσεις, όπως η διαχείριση στερεών αποβλήτων, η ολοκλήρωση των καθέτων οδικών αξόνων της Εγνατίας Οδού, συμπεριλαμβανομένου του νέου οδικού άξονα Δράμα - Καβάλα, η κατασκευή του εκτεταμένου δικτύου διανομής φυσικού αερίου που θα καλύπτει το σύνολο των μεγάλων αστικών κέντρων της Π-ΑΜΘ, που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με χρήση των πόρων του Περιφερειακού Προγράμματος και των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες των πόρων.
        Τέλος, εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου Εγγράφου Εξειδίκευσης της Εφαρμογής, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και εντάξεων για το έτος 2015, μεθοδολογία αξιολόγησης, τα κριτήρια ένταξης των πράξεων και η Στρατηγική Επικοινωνίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: