Τρίτη 7 Απριλίου 2015

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 29η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2015«Ἀμήν λέγω σοι· σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ»
(Λκ. κγ΄ 43)

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί,
Ὁ τρίτος λόγος τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ, τὸν ὁποῖο σὲ συνέχεια τῶν ἀναλυθέντων τὰ προηγούμενα ἔτη ἐπιθυμῶ ἐφέτος νὰ ὑπομνήσω στὴν ἀγάπη σας, ἀναφέρεται στὸν συσταυρωθέντα μὲ τὸν Θεάνθρωπο εὐγνώμονα ληστή.
Πρόκειται γιὰ ἀποδεδειγμένο κακοῦργο στὴ συνείδηση τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, ἡ ὁποία τὸν καταδικάζει σὲ θάνατο. Πρόκειται ὅμως καὶ γιὰ κακοῦργο αὐτοαποκαλυπτόμενο ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. Εὑρισκόμενος σὲ κρίση εἰλικρίνειας, σὲ ἀνάγκη γνήσιας μεταμέλειας γιὰ ὅσα βαρύτατα ἁμαρτήματα διέπραξε «πρὸς ἑαυτὸν καὶ ἀλλήλους» ἐνόσω βρισκόταν σὲ πλήρη δύναμη, λίγο πρὶν ξεψυχήσει καὶ βρεθεῖ στὴν ἀνεπίστρεπτη πορεία πρὸς τὴν αἰώνια καταδίκη, στρέφεται στὸν «κατάστικτον τοῖς μώλωψι καὶ πανσθενουργόν», στὸν ματωμένο Ἰησοῦ καὶ μετανοιωμένος παρακαλεῖ νὰ τὸν θυμηθεῖ ὅταν θὰ ἔλθει στὴν Βασιλεία Του. «Μνήσθητί μου Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου».


Στιγμιαῖα, πρὸ τοῦ τέλους, ἀποκτᾶ ὁ ληστὴς συνείδηση μιᾶς φοβερῆς πραγματικότητας, τὴν ὁποία μᾶλλον διὰ βίου προσπαθοῦσε νὰ ξορκίσει. Ὅτι, δηλαδή, ἡ ἐμμονὴ στὴν ἀδικία, τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὴν ἐγωπάθεια καταλήγουν σὲ κόλαση, χωρισμὸ ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἀντιθέτως, ἡ στροφὴ στὴν μετάνοια, τὴν εὐσπλαχνία καὶ τὴν ἀγάπη ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὸν Οὐρανό.
Ὁ Ἰησοῦς, παρότι ἀποκαμωμένος ἀπὸ τὸν φυσικὸ πόνο, τὴν χλεύη καὶ τὴν ἀδικία ἐκείνων ποὺ εὐεργέτησε κατὰ τὸν σύντομο δημόσιο βίο Του, κυρίως ὅμως ἀποκαμωμένος ἀπὸ τὸ ἄδικο φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, μὲ τὶς ὁποῖες ἀνῆλθε στὸ Σταυρό, προκειμένου νὰ τὶς ξεπλύνει μὲ τὸ Τίμιο Αἷμά Του, στρέφεται σπλαχνικὰ πρὸς τὸν ληστὴ καὶ τοῦ ἀπαντᾶ: «παιδὶ μου, σήμερα θὰ βρίσκεσαι μαζὶ μου στὸν Παράδεισο. Ἐσὺ θὰ γίνεις ὁ πρῶτος τιμημένος συγκάτοικός μου».
Συνεπῶς, κανένας πόνος, καμμία ἀδικία, καμμία ἁμαρτία δὲν μπορεῖ νὰ ἀναχαιτίσῃ τὴν ὁρμὴ τῆς ἀγαπητικῆς διαθέσεως τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ πλάσμά Του. Ἀρκεῖ ἕνα «ἥμαρτον» ἀπὸ καρδιᾶς -ἔστω καὶ στὴν ἐκπνοὴ τοῦ ἐπίγειου ἀγώνα μας- γιὰ νὰ κερδίσουμε τὰ ἀγαθὰ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τῆς προετοιμασμένης γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ἀδελφοὶ μου,
Σήμερα στὸν Σταυρὸ ὁμιλῶν ὁ Κύριος μὲ τὸν ληστὴ ἐπιβεβαιώνει δύο ἀλήθειες, τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ διατηροῦμε ἄσβεστες στὴ σκέψη μας. Πρώτη εἶναι ἡ ἀλήθεια τοῦ Παραδείσου· ἡ δυνατότητα ἀτελεύτητης μετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στὸ φῶς τῆς θείας ἀγάπης, τὴν ὁποία ἤδη προγευόμαστε, ὅταν εὑρισκόμαστε σὲ ἀγαπητικὴ σχέση μὲ κάθε ἀδελφὸ μας ἀνεξαιρέτως. Καὶ δεύτερη ἀλήθεια εἶναι   ἡ γενναῖα εἰλικρίνεια ποὺ χρειάζεται κάθε ἄνθρωπος, ὥστε νὰ στραφῇ πρὸς τὴν ἀλήθεια τοῦ ἑαυτοῦ του, νὰ παραδεχθῇ τὸ πέλαγος τῶν σφαλμάτων του, νὰ ἀποκαταστήσῃ τὶς ἀδικίες καὶ νὰ τύχῃ γνήσιας συγχωρήσεως.
Αὐτὲς οἱ δύο ἀλήθειες ἀποτελοῦν καὶ προϋποθέσεις κατανοήσεως τοῦ μεγάλου μηνύματος ποὺ θὰ ἀκουσθεῖ «μετὰ τρεῖς ἡμέρας» ἀπὸ τὸ κενὸ μνημεῖο τοῦ Ζωοδότου. Μόνον ὁ εἰλικρινῶς μεταμελημένος ἄνθρωπος θὰ βεβαιωθεῖ καὶ θὰ βεβαιώσει τὴν γνησιότητα τοῦ περιεχομένου τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτὸς γίνεται διαχρονικὰ μάρτυρας, ἀπόστολος, ἅγιος. Αὐτὸν ἔχει ἀνάγκη σήμερα καὶ πάντα τὸ Γένος καὶ τὸ Ἔθνος μας, γιατὶ μὲ αὐτὸν τελικῶς ζητεῖ νὰ συγκατοικήσει ὁ σήμερον Ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς Χριστός.
Καλὴ δύναμη στὴν πορεία πρὸς τὴν Ἀνάσταση.

Διάπειρος πρός τόν Σταυρωθέντα Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


      Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
    ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: