Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

“Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 2007-2013»( Σχέδια Βελτίωσης)Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης  ενημερώνει τους παραγωγούς ότι :
σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση (αριθμ 26610/19-12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3554Β/30-12-2014) που τροποποιεί την KYA αριθμ. 4985/21-6-2010 (ΦΕΚ Β1026/2010) ΚΥΑ Καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121 “Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 2007-2013,” η πρώτη αίτηση πληρωμής επενδύσεων Σχεδίου Βελτίωσης υποβάλλεται από το δικαιούχο :
- το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2015 για όσες ατομικές αποφάσεις εκδόθηκαν μέχρι και 30-9-2014.
- μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην απόφαση έγκρισης για όσες εκδόθηκαν μετά την 1-10-2014.

Η μη τήρηση των παραπάνω ημερομηνιών συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης έγκρισης πράξης.
Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην Ατομική απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου επιλέξιμες δαπάνες για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής στο δικαιούχο μέχρι και τις 31-12-2015,
η υλοποίηση των σχεδίων βελτίωσης παρατείνετε μέχρι το τέλος του 2015 υπό τις προϋποθέσεις, α)να έχει υποβληθεί αίτημα καταβολής πρώτης δόσης εντός του χρονοδιαγράμματος που ήδη αναφέραμε και β)το αίτημα αποπληρωμής να κατατεθεί έγκαιρα ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος στις Υπηρεσίες να ελεγχθεί. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ν.Ροδόπης ( κτίριο της πρώην Νομαρχίας 4ο όροφο Γραφείο 423&418 τηλ.2531350442,443)  .                                                                                           
                                                                                                                     Ε.Π                                                                          
                                                                                                                       Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   ΤΗΣ                                                     
                                                                                                                        Δ/ΝΣΗΣ                                                              

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: