Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ


Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 17 -12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 υνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση  υο ΔΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝμε τα παρακάτω θέματα:1. Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την
υπογραφή της για το έργο «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΔΕΝΤΡΑΚΙ» ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ»
2. Σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης για την προγραμματική σύμβαση του Δήμου
Μαρώνειας-Σαπών με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για το έργο
«ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΕΝΤΡΑΚΙ» ΣΤΙΣ
ΣΑΠΕΣ»

3. Σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών διαφορών για την προγραμματική σύμβαση
του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για
το έργο «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΕΝΤΡΑΚΙ» ΣΤΙΣ
ΣΑΠΕΣ»
4. Τροποποίηση ως προς τον χρόνο και ανάλογη μείωση του οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης 13804/11-8-2014 που αφορά την «Τεχνική
Βοήθεια του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
5. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
6. Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε ενδιαφερόμενο παραγωγό
7. Λήψη απόφασης για τη σύναψη τριμερούς σύμβασης συνεργασίας για την
Οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων κατά
την έννοια του Ν. 2939/2001 μεταξύ του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, της
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ ΑΕ και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε)
8. Λήψη απόφασης για τη σύναψη διμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και της ΔΙΑΑΜΑΘ με τίτλο : «Λειτουργική αναβάθμιση
συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων
προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας
διαχείρισής του –Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
9. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και
Λειτουργίας σε 24ωρη βάση, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών, υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και
πολιτικής προστασίας του Δήμου μας για το έτος 2015
10. Τροποποίηση της 135/2013 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με
την οποία είχε εγκριθεί η συμμετοχή του Δήμου για την υλοποίηση πράξεων στα
πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για φορείς
δομές και ωφελούμενες μητέρες (Ορίζεται ο Δήμαρχος κος Ιωάννης Σταυρίδης ως
νόμιμος εκπρόσωπος με αναπληρωτή και εξουσιοδοτείται να υπογράψει την
σύμβαση με την Ε.Ε.ΤΑ.Α. ΑΕ).
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως καταναλωτού ύδρευσης
12. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2014
13. Εγκριση ή μη της απασχόλησης για το έτος 2015 δύο (2) σπουδαστών που
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο Μαρώνειας –
Σαπών
14. Εγκριση ή μη αναπροσαρμογής των τροφείων των φιλοξενούμενων παιδιών στους
Παιδικούς Σταθμούς Σαπών και Ξυλαγανής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
15. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΕΜΑΣ χρήσης 2014
16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως απόρου δημότου για μείωση Δημοτικών φόρων και
τελών λόγω αναπηρίας (άρθρο 202 Ν. 3463/2006)
17. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων των κκ α)Στογιαννίδη Χαράλαμπου του Ιωάννου
κατοίκου Μαρώνειας και β)Παρίση Θεοδώρου του Αριστείδη ομοίως κατοίκου
Μαρώνειας για παράταση χρήσης για Δημοτικό Οικόπεδο που τους παραχωρήθηκε
για την ανέγερση κατοικίας
18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. ΜΕΧΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ ΜΕΧΜΕΤ του Σελαετίν για διαγραφή ή μη τελών λαϊκής τα οποία του βεβαιώθηκαν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: