Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοινώθηκε το νέο voucher για 12.000 ωφελούμενους 18-24 ετών"Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας"
Σκοπός της Δράσης:
Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η Δράση αφορά 12.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών:
   3.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ - Παν/μιων Εξωτερικού)
   9.000 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ)
 και περιλαμβάνει:
  15-20 μέρες (80-120 ώρες) κατάρτιση σύμφωνα με τις επαγγελματικές σου προτιμήσεις και επιλογές
  2-3 μήνες (380-420 ώρες) απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
  2.410€ αμοιβή για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
  2.240€ αμοιβή για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  Τμηματική καταβολή αμοιβής καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με το κίνητρο της επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης
  Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring
Απαραίτητα κριτήρια:
Α. «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ»
  Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιδρύματος εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  Ηλικίας 18-24 (1.1.1990 έως και 31.12.1996)
  Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
  Συμπληρωμένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης ΟΑΕΔ και συμφωνία σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
  Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Β. «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
  Ηλικίας 18-24(1.1.1990 έως και 31.12.1996)
  Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
  Συμπληρωμένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης ΟΑΕΔ και συμφωνία σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
  Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Κριτήρια μοριοδότησης:
  Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
  Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)
  Εκπαιδευτικό επίπεδο (μόνο για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: