Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ 
Συνεδριάζει το ΔΣ  στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 30 -9-2014 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:
1.                       Εγκριση ή μη του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠΩΝ»
2.                       Εγκριση ή μη  χορήγηση παράτασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΑΠΩΝ»
3.                       Εγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μαρώνειας»
4.                       Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μαρώνειας»
5.                       Παράταση  προθεσμίας δύο  (2) μηνών  για την εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης  για την αναβάθμιση υποδομών  εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαπών

6.                       4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών χρήσης 2014
7.                       Εγκριση γενομένων δαπανών
8.                       Ορισμός του Ειδικού Ταμία ως υπόλογου διαχειριστή για τις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος
9.                       Συγκρότηση Επιτροπής  ελέγχου ενστάσεων ύδρευσης που υποβάλλονται από καταναλωτές
10.                   Διαγραφή  οφειλής από πρόστιμα ΚΟΚ
11.                   Αιτήσεις -διαγραφές οφειλών τελών λαϊκής
12.                   Λήψη απόφασης  επί  αιτήσεων   για διορθώσεις –διαγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους για χρεωθέντα ποσά από τέλη ύδρευσης
13.                   Λήψη απόφασης  για διόρθωση οφειλής  στους βεβαιωτικούς καταλόγους  (μεταφορά ποσού 23194,80 € που αφορά  έσοδα από μισθώματα  από το όνομα  Πίτατζη Αναστασίου   στο όνομα της  εταιρίας «Αλφα Διεθνής  Κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρεία που είναι και το ορθό
14.                   Ανανέωση  Επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών  αγορών
15.                   Συγκρότηση της  επιτροπής για την  διενέργεια δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση  ακινήτων του Δήμου καθώς και  για  την μίσθωση  ακινήτων από τρίτους  και ορισμός υπαλλήλου  για γραμματειακή υποστήριξη  της επιτροπής αυτής  για το υπόλοιπο του  2014 και το    έτος 2015
 
16.                   Ανάδειξη Επιτροπής για την εκτίμηση της καταλληλότητας των προς μίσθωση  από τρίτους προσφερομένων ακινήτων καθώς και για τον καθορισμό του τιμήματος των προς εκποίηση ή αγορά  ακινήτων του Δήμου για το  υπόλοιπο του έτους  2014 & ο ιπο του 2015
17.                   Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών για το  υπόλοιπο του έτους 2014 & 2015
18.                   Ορισμός  εκπροσώπου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του  στην  υπό συγκρότηση  επιτροπή  γνωμοδότησης  για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης  ατόμων  εκδιδομένων με  αμοιβή 
19.                   Ορισμός εκπροσώπων(τριών αιρετών) του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών στο Διοικητικό συμβούλιο  του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Αβδήρων (άρθρο 46 Ν. 4071/2012)
20.                   Ορισμός μελών  Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΜΑ.Σ (Κοινωφελής Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών)
21.                   Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
22.                   Ορισμός μελών επιτροπής για την διενέργεια  σφραγίσεως  καταστημάτων
23.                   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής  Α/θμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
24.                   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής  Β/θμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
25.                   Ορισμός ενός  εκπροσώπου (αιρετού) με τον αναπληρωτή του από το Δήμο  Μαρωνείας-Σαπών για την συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση  του Κέντρου πρόληψης  των εξαρτήσεων και προαγωγής  της Ψυχοκοινωνικής υγείας περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ» και ορισμός του ποσού συμμετοχής
26.                   Ορισμός ενός  συμβούλου  με  τον αναπληρωτή του, στα πλαίσια συγκρότησης  ευκαιριακής  επιτροπής για εκτίμηση ζημιών από την εκτέλεση παράλληλων έργων  αναδασμού  Ιασίου και του έργου κατασκευή φράγματος Ιασίου

27.                   Εγκριση της  υπ’ αριθμ.  ΣΟΧ2/1564/25-8-2014 ανακοίνωσης  που αφορά την πρόσληψη ενός (1) μάγειρα/μαγείρισσας  ΙΔΟΧ  για τον Παιδικό  Σταθμό του Δήμου1) μη εν8-2014
28.                   Λήψη απόφασης  επί  αιτήσεως α)Βασιλειάδου Χαρίκλειας  του Κων/νου και β)Ιγνατάκη Αικατερίνης  του Χρήστου γ)Κωνσταντίνου Δημητρίου  του Ελευθερίου  για μείωση δημοτικών φόρων και τελών  λόγω αναπηρίας (άρθρο  202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006)
29.                   Λήψη  απόφασης για χορήγηση οικονομικής  ενίσχυσης   α)του Μακρή Κων/νου του Γεωργίου  κατοίκου Διώνης του οποίου  το σπίτι  υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή  λόγω πυρκαγιάς β)Αφρικιάν Αλέξανδρου λόγω  προβλήματος υγείας   γ))Μποσταντζίδη Ελλάδιου του Συμεών κατοίκου  Αετοκορυφής  επειδή  αντιμετωπίζει έντονο βιοποριστικό πρόβλημα δ)Σιτμάτς Σαλή Αζιζέ  κατοίκου Σαπών η οποία  επίσης  έχει οικογένεια  είχε  καεί  παλαιότερα  το  σπίτι  της  είναι άνεργη και αντιμετωπίζει έντονο βιοποριστικό πρόβλημα και ε)Σεπετσή Ερχάν  του Μεμέτ κατοίκου Αρίσβης ο οποίος  είναι ασθενής και έχει βιοποριστικά προβλήματα
30.                   Λήψη απόφασης για εγγραφή  νηπίων  στους  Παιδικούς  Σταθμούς Σαπών και Ξυλαγανής
31.                   Λήψη απόφασης  για  κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας  και Β/θμιας σχολικής Επιτροπής  όπως και στα μειονοτικά σχολεία  του Δήμου  Μαρώνειας-Σαπών  (Γ κατανομή 2014)    
32.                   Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  των : α)Αλή Οσμάν  Ρεφικά του Μουσταφά κατοίκου Βελκίου  β) Κοτσάκη Αλεξάνδρας του Χρήστου κατοίκου Αρσακείου γ)
      σμΖεϊμπεκίδου Ευσταθίας  του Παράσχου κατοίκου Κομοτηνής (έχει υποβάλλει δύο
      αιτήσεις μία  για το έτος 2013 η οποία  εκ παραδρομής  δεν είχε  συζητηθεί στο
     Δημοτικό Συμβούλιο και μία  για το έτος 2014) δ)Κερατζή Ιμπράμ  Φερεντίν του
     Ιμπράμ  κατοίκου Αρσακείου, ε)Μουσταφά Σεμπαετίν  του Σαμπρή κατοίκου 
     Βελκίου, στ)Μουράτ Μουσταφά Μουσταφά  του Χασάν  κατοίκου Βελκίου,
    ζ)Ζαφειριάδη Ανέστη του Φωτίου  κατοίκου Χαμηλού    και η)Κουκουλάκη
    Αθανασίας του  Αθανασίου  κατοίκου Στρύμης ,για ζημιά που υπέστησαν από
    υπαιτιότητα  του Δήμου  συνεπεία βλάβης του δικτύου ύδρευσης
33.                   Τροποποίηση  της υπ’ αριθμ. 193/2011  απόφασης  του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών (Αντικατάσταση  μελών του Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών)
34.                   Λήψη απόφασης  για καταστροφή   αντικειμένων  του Δήμου  χωρίς  αξία (Εγκριση πρακτικού   Επιτροπής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: