Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς εὐχαριστεῖ τίς τοπικές Ἀρχές, τόν Ἱερόν Κλῆρον, τόν Δῆμον Κομοτηνῆς καί τούς Δήμους Μαρωνείας – Σαππῶν καί Ἰάσμου, τόν Ἀνώτερον Διοικητήν Φρουρᾶς Κομοτηνῆς καί δι’ αὐτοῦ πάντας τούς Ἀξιωματικούς, Ὑπαξιωματικούς καί Ὁπλίτας, τόν Ἀστυνομικόν Διευθυντήν καί ἁπάσας τάς ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τούς Πολιτιστικούς Συλλόγους καί τά Σωματεῖα τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως καί ὅλους ὅσοι καθ’ οἱονδήποτε τρόπο συνέβαλαν εἰς τήν προετοιμασίαν καί ἄψογον διοργάνωσιν τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τούς ὁποίους ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά ἐνισχύῃ τήν ζωήν καί νά φωτίζῃ τά ἔργα, αἱ δέ      Πατριαρχικαί εὐχαί νά τούς συνοδεύουν εἰς τήν ζωήν τους.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  


Δεν υπάρχουν σχόλια: