Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ    Στα χρόνια που ζούμε και διανύουμε η ύπαρξη συμβολαίων των ακινήτων (αγρών και των οικοπέδων) μας έγινε απαραίτητο για τους κάτωθι ευνόητους λόγους. Όταν κάποιος θέλει να γίνει νέος αγρότης, ο νεοεισερχόμενος  αν έχει συμβόλαια παίρνει περισσότερα μόρια. Επίσης για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων πάλι ήταν απαραίτητο η ύπαρξη συμβολαίων αγρών και οικοπέδων μας. Για την δήλωση στο  Τ.Α.Ρ. (για την σύσταση δουλείας διόδου λόγω διέλευση αγωγού φυσικού αερίου) έγινε απαραίτητο η προσκόμιση συμβολαίων για τη δήλωση ιδιοκτησίας προκειμένου  να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες  των αγρών και οικοπέδων.
Η  ένταξη της χώρας μας στο Κτηματολόγιο είναι απαραίτητη και προειδοποιούμαστε ότι από το Νοέμβριο η Ελληνική Επικράτεια θα υπαχθεί στο  κτηματολόγιο. Γι΄ αυτό θεώρησα αναγκαίο να ενημερώσω το κοινό ότι πρέπει όλοι να φροντίζουν να τακτοποιήσουν τα συμβόλαια των ακινήτων τους (οικοπέδων και αγρών τους) για να μπορέσουν να τα δηλώσουν στο Κτηματολόγιο και να μην μείνουν αδήλωτα και ως αγνώστων ιδιοκτητών. Σε αντίθετη περίπτωση θα απαιτητούν δικαστικές αποφάσεις  για να τα δηλώσουν και να αναγνωρισθούν κύριοι.
     Επισημαίνω ότι λόγω της τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων στα οικόπεδα, λόγω έκδοσης και μεταγραφής των τίτλων κληροτεμαχίων που παραχωρήθηκαν από το κράτος οι οποίοι  δεν εκδόθηκαν και δεν μεταγράφηκαν μέχρι σήμερα, λόγω προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (ενιαίου φόρου ακινήτων) για την σύνταξη των συμβολαίων και λόγω οικονομικών προβλημάτων η σύνταξη των συμβολαίων έγινε χρονοβόρα και πολύπλοκη και γι΄ αυτό οι ιδιοκτήτες πρέπει εγκαίρως να φροντίζουν για την έκδοση των συμβολαίων τους για να μην μείνουν αδήλωτα τα ακίνητά τους και ως αγνώστων ιδιοκτητών και για να μην τρέχουν την τελευταία στιγμή για την έκδοση και τακτοποίηση των τίτλων τους 
                                                                                                                           Μεμέτ Κερατζή
                                                                                                                                    Δικηγόρος
 _______________________________________________________________________________


MİLLİ TAPU KADASTRO İÇİN SENETLERIN ÇIKARILMASI GEREKLİ

   Aşağıdaki anlaşılır sebeplerle yaşadığımız bu senelerde tarla ve arsalarımızın senetlerinin çıkarılması bir zaruret oldu. Yeni rençper programına  girebilmek için  senedi olan aday yeni rençper fazla puan alıyor, yine güneş enerjisi  sistemlerinin kurulması için arsa ve tarlalarımızın senetli olması gerekiyordu. Doğal gaz boru hattı projesinde (T.A.P.’ta) geçit irtifakı tesisi için ve maliklerin tazminat alabilmeleri için yine senetlerini sunmaları ve beyanname doldurmaları gerekti. Ülkemiz Yunanistan’da Tapu Kadastronun ilan edilmesi ihtiyacı hasıl oldu ve aldığımız duyumlara göre Kasım ayından  itibaren tüm Yunanistan genelinde  Tapu Kadastro ilan edilecekmiş.Bu sebeple halkımızı bilgilendirme gereği duydum ve halkımızı taşınmazlarını (arsa ve tarlalarını) Tapu Kadastro’ya bildirmeleri ve taşınmazlarının bildirilmedik kalmaması için ve sahipsiz mal olarak Tapu Kadastro’ya tescil edilmemesi için senetlerini düzenlemeleri için uyarıyorum. Aksi takdirde bildirmeleri ve hak sahibi (malik) olabilmeleri için  mahkeme kararı gerekecektir.
   Arsalardaki kaçak yapıların kanunlaştırılması, devlet tarafında verilen tarlaların senetleri  çıkarılıp  tapuya tescil edilmediği için bu tarlaların senetlerinin çıkarılıp tapuya tescil edilmesi, EΝFİA (taşınmaz vergisi) tasdiknamesinin çıkarılması, ekonomik zorluklar sebebiyle senetlerin düzenlenmesi zorlaştı ve uzun zaman alıyor ve bu sebeple taşınmaz sahiplerinin (maliklerinin) taşınmazlarını (arsa ve tarlalarını) Tapu Kadastro’ya bildirmeleri ve son zamana bırakmamaları için en uygun müddet zarfında senetlerini düzenlemeleri için halkımızı uyarıyoruz.


                                                                                         Mehmet Kiracı


                                                

   


Δεν υπάρχουν σχόλια: