Τρίτη 17 Ιουνίου 2014

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρώνειας - ΣαπώνΣτο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών στις Σάπες την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014, και ώρα 19.00 θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας – Σαπών με τα παρακάτω θέματα:

1.       Έγκριση ισολογισμού απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης  2013 του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
2.       3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2014.
3.       Έγκριση γενομένων δαπανών.
4.       Ρυθμίσεις Ληξιπρόθεσμων οφειλών
5.       2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕΜΑΣ   χρήσης  2014
6.       Έγκριση απολογισμών των σχολικών κοινοτήτων και της Σχολικής Επιτροπής
Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, οικονομικού έτους 2013.
7.       Έγκριση απολογισμών των σχολικών κοινοτήτων και της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, οικονομικού έτους 2013.
8.       Έγκριση απολογισμών των μειονοτικών σχολείων του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, οικονομικού έτους 2013.
9.       Λήψη απόφασης  για  κατανομή πιστώσεων  στα σχολεία  Α/θμιας και Β/θμιας  Σχολικής Επιτροπής  όπως  και  στα  μειονοτικά   Σχολεία  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών (Β κατανομή  2014)
10.     Έγκριση τριμηνιαίας  έκθεσης  ως προς τα   αποτελέσματα  εκτέλεσης  του προϋπολογισμού   του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών  1ου   τριμήνου  χρήσης 2014
11.     Λήψη απόφασης  για προσδιορισμό θέσης  στάθμευσης ΑΜΕΑ  εντός της πόλης  των Σαπών, στην οδό Τσιτσώνη αρ. 5, κατόπιν αιτήσεως  του κ. Πολυχρονιάδη Κωνσταντίνου του Θεοφάνη
12.     Παράταση του χρόνου μίσθωσης του αστικού ακινήτου στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας, στην Ξυλαγανή , για τη στέγαση του ΚΕΠ 0623 (Ξυλαγανής).
13.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου πόλεως Σαπών» υποέργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου πόλεως Σαπών»
14.     Έγκριση πρωτοκόλλων αποζημίωσης αγροτών που υπέστησαν ζημιά από υπαιτιότητα του Δήμου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
15.     Λήψη  απόφασης  περί  χορήγησης  ή μη άδειας μεταλλευτικών  ερευνών  σε  περιοχές  του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών(περιοχή ΤΚ  Στρύμης)
16.     Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων  σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 270/81 
17.     Πρόσληψη διμηνητών   για  κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών
18.     Συζήτηση  και έκφραση   απόψεων  επί  αιτήματος    εργαζομένων  του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών   αναφορικά  με τις διατάξεις   του Ν. 4250/2014 (Διαδικασία  αξιολόγησης  των Δημοτικών υπαλλήλων )
19.     Επιχορήγηση συλλόγων

Δεν υπάρχουν σχόλια: